Sözün Özü

Modern Müslüman, Geleneksel Müslüman

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, takdire şâyan hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah’ın insanlığı yönetmek, dünya ve âhiret saadetini kazandırmak için indirdiği ilâhî bir sistemdir. İslam Dini, var olan sistemlere uyum sağlamak üzere değil, bütün sistemlere adalet ve hikmet üzere şekil …

Devam

Anneler Günü, Babalar Günü

Müslümanların Anneler ve Babalar günü senede bir gün değil 365 gündür. Zira: Her namazın son tahiyyatında: ربنااغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب “Allahım beni, annemi ve babamı, mü’min erkekleri ve mü’ min hanımları hesap kurulduğu gün affeyle” diyen herkesin Babalar ve Anneler günü 365 gün olur. Biz de öyle yapıyoruz. …

Devam

Müctehid İmamlar ve İçtihat

Müctehid imamlar bir konuyu araştırırken, Kur’an-ı Kerim’den ve sünnetten, ilgili bütün delilleri, usul kaideleri doğrultusunda önüne alır, çıkardıkları neticeyi / hükmü yazarlardı, yazdırırlardı. Bu metodla, Ebu Hanifenin -rahmetullahi aleyhi- 84.000 (seksendörtbin) meseleyi çözdüğü nakledilmektedir. Bu meselelerin hepsini nasslara dayandırarak, âmm- hass, mutlak-mukayyed, müşter- müevvel, hakikat-mecaz, istiâre-kinaye, nasih-mensuh gibi usul kaideleri …

Devam

Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusu

“Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusudur.” Resullerin sonu olduğu gibi, Nebilerin de sonuncusudur. Ondan sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir. Gerek Resulüllah’ın gününde, gerekse daha sonradan “Ben de Allah’ın Resulüyüm” diyerek ortaya çıkanlar olmuştur. Resulüllah kendi gününde ortaya çıkan bu kişilere “Kezzap/çok yalancı” adını vermiştir. Onun gününde …

Devam

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir. Bu târife göre, Resülüllah Sellellahu aleyhi ve …

Devam

Mealci mi, Tahrifçi mi

Tevratı tahrif edenler kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirmişlerdi. Hep aynı metod. Kur’an-ı Kerim’i tahrif etme gayretinde olup da, mealcı görünenler de aynı şekilde bir saptırma faaliyeti yürütüyorlar. Kelimelerin yerlerini ve anlamlarını bozuyorlar. Farklı kişiler ama metod aynı. Allah ıslah eylesin.

Devam

Mevlid-i Nebi

Bizde hoşa giden, nazarlık bir şey olduğu zaman, göz değmesin diye Mâşallah denilir, veya ‎ماشاءالله yazılı bir levha asılır. Meselâ: özellikle arabalarda bu levhalara çok rastlanır. Arapların da arabalarında: أعْمَي الله عين الحاسد “Hasedlik edenin iki gözünü Allah kör etsin” levhalarına rastlanır. Ülkemizde ve Dünyada Resüli Ekrem sallellahu aleyhi ve …

Devam

Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: “Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de “Deist” tir, Resül-i Ekrem için “Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmiş işini bitirmiştir, sonrasına ve açıklamasına karışmaz” diyenler de “Deist” tir. İkisi arasında hiç fark yoktur. Deizm’in bir sonrasi da Ateizim’dir. Sünneti …

Devam

Sünnet Düşmanlığı Deizme ve Ateizme Götürür

Bazı kimseler, sünnet karşıtlığının samimi bir Kur’an-ı Kerim sevgisinden kaynaklandığını, Kur’an-ı Kerim daha çok okunsun diye böyle yaptıklarını zannediyorlar. Maalesef çok yanılıyorlar. Görüldüğü kadarıyla bunların tek dertleri: önce deizmi sonra da ateizmi ülkemizde yayarak insanları dinsizleştirmektir. Bunda artık hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Devam

Mübarek Gecelerde Camiye Gitmek

Oryantalisler tarafından başlatılan, onların ameleleri ve ırgatları tarafından amansızca sürdürülen, imanın altı şartının istisnasız sorgulandığı bir döneme geldik. Tevbe Suresinin 120. Ayet-i Kerimesindeki “Küffarı öfkelendirecek bir yere ayak basmalarından dolayı Mü’minlere salih amel sevabı yazılır” hükmü gereği, İmanın altı şartıyla problemli olanları öfkelendirmek için ve Müslüman olmanın gereği olarak, mübarek …

Devam

İslam’ın Koruyucusu Allah’tır

Resûlüllah’tan, Hz. Ali, Hz. Abdullah bin Mes’ud, diğer Ashab-ı Kiram, İmam Âzam Ebu Hanife, Müctehid İmamlar, İmam Mâtürîdî, İmam Eşarî diğer Selefi Salihîn, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Uleması yoluyla bize kadar gelen, temiz, arı duru, ekleme ve çıkarmadan arındırılmış, Kur’an-ı Kerim ve Resûlüllah’ın Sünneti / Hadis-i Şerifleri, bütün sahih kaynaklarımız, …

Devam

Amelî Bidat, İtikadî Bidat

İnsanların amel yönünden bidat içerisinde olduğunu iddia edenler, kendilerinin inanç yönünden (itikadî) bidat içerisinde olduklarını görmüyorlar mı? Ameli bidatler insanı dinden çıkarmaz, fakat; Kaderi inkar etmek, Kabir hayatini İnkar etmek, Kıyamet alametlerini inkar etmek, Şefaati İnkar etmek, Cennetin ve Cehennemin şuanda mevcut olduğunu İnkar etmek, Cennet ve Cehennemin ebedî olduğunu …

Devam

Şeytanların Tuzaklarına Karşı Dikkatli Olun

Şeytandan ilham alanlar, şeytanın vahiy penceresinden konuşup sallayanlar, kendilerini kamufle etmek, insanları kandırıp taraflarına çekmek için diyorlar ki; “Biz Hadisleri inkar etmiyoruz, Kur’an’a uyan Hadisler Sahih kabul edilsin; Kur’an’a uymayanlar reddedilsin” Bu bir tuzaktır, bu bir yanıltmadır. Bunlar, Kabir hayatının Hak olduğunu ispat eden Hadis-i Şerifleri, hangi Ayet-i Kerimeye uymuyor …

Devam

İmam A’zam Ebu Hanife Akılcı mıydı

İmam A’zam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh) Akılcı değildi. Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i Nebeviyyeyi anlamak için aklını çok iyi kullanan bir Dâhî idi. Ayni ölçüde takva sahibi bir Müctehid idi. Bundan dolayı, akranları hep onun gölgesinde kalmıştı. Bunun için Mezhebi, İslam Coğrafyasının yaklaşık yüzde seksenine yayılmış, sevenleri çok olmuştur. Bundan dolayı …

Devam